A Technológiai és Ipari Minisztérium felügyeli a hulladékgazdálkodási ágazatot

  • 2022. május 31.
  • névtelen (nem ellenőrzött)

Tovább folytatódik a hulladékgazdálkodási rendszer megújítása és a víziközmű-ágazat fenntartható üzemeltetésének megteremtése. A kormányzati struktúra átalakulásával a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft., valamint a Nemzeti Vízművek Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) gyakorolja – közölte a tárca az MTI-vel.

A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célok és intézkedések, köztük a körforgásos gazdaságra történő átállást, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a hulladékot illegálisan elhelyezők szigorúbb büntetését, a visszaváltási rendszer kialakítását és a hulladékgazdálkodási tevékenység racionalizálását szolgáló jogszabályi módosítások hozzájárulnak ahhoz, hogy megóvjuk természeti kincseinket és megtisztuljon az ország – mondta a közlemény szerint Raisz Anikó, a TIM környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkára.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány célul tűzte ki emellett a víziközművek fenntartható működésének megvalósítását a szektor több évtizedes rekonstrukciós elmaradásának felszámolásával. Az ágazat fenntartható üzemeltetése a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégiában foglaltak megvalósításával és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatával valósul meg – áll a közleményben.

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet, melyben a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan a következőek találhatóak:

160. § A technológiai és ipari miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

….

7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

8. hulladékgazdálkodásért,

9. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

10. a  körforgásos gazdasághoz és a  hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a  fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért

felelős tagja.

165. §…

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében

b) figyelemmel kíséri és ösztönzi a  környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a  környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az  egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását,

166. § A miniszter a  körforgásos gazdaságra történő átállásért és a  termékértéklánc-felügyeletért való felelőssége keretében a) a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül felügyeli a termékértéklánc szereplőinek tevékenységét; b) támogatja az olyan új technológiákat, amelyek segítik a hulladékhierarchia érvényre jutását.”

167. § A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti

a) a  termékdíj, visszaváltási rendszer, betétdíj és kiterjesztett gyártói felelősség szabályozására vonatkozó jogszabályokat, és felel a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében valamennyi feladat ellátásáért, a  termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztéséért, továbbá a szemléletformálásért,

b) a  díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről.

168. § A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti

a) a hulladékgazdálkodásra és körforgásos gazdaságra vonatkozó jogszabályokat,

b) a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre, valamint az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályokat.

169. § A miniszter a hulladékgazdálkodási felügyeleti tevékenysége keretében

a) felel a hulladék mennyiségének csökkentésével, az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a hulladékgazdálkodási tevékenységek ellenőrzéséért,

b) meghatározza a  hulladékfelügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát, és összehangolja azok munkáját,

c) felügyeli a  hulladékképződés körülményeit, eljárásait, technológiáját, felel a  hulladékgazdálkodás minőségellenőrzéséért, és elősegíti a  társadalom környezettudatos életmódját, kialakítja az  állami hulladékgazdálkodási termékértéklánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

d) a hulladékgazdálkodási feladatai keretében gondoskodik a kiterjesztett gyártói felelősség érvényre jutásáról, hulladékképződés szempontjából ellenőrzi a  termékek előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,

e) gondoskodik a hulladékminőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről,

f) kidolgozza a hulladékgazdálkodási ipar stratégiai dokumentumait, segíti a újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott magyar termékek piacra jutását, ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a  nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a  fogyasztók bizalmának növekedését, valamint

g) felügyeli a hulladékgazdálkodási hatóságot.

170. § A miniszter a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési kormányzati feladatok összehangolásáért való felelőssége keretében

a) előkészíti a kormányzati fenntartható fejlődési stratégiát;

b) összehangolja a fenntartható fejlődési célok érvényesülését szolgáló kormányzati stratégiák végrehajtását;

c) képviseli a Kormányt a nemzetközi fenntartható fejlődési szervezetekben.

173. § A miniszter a nemzeti közműszolgáltatásokért való felelőssége keretében

a) ellátja a nemzeti közműszolgáltatási rendszer szervezésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

b) gondoskodik a  nemzeti közműszolgáltatási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos stratégiák kidolgozásáról és végrehajtásának koordinálásáról,

c) az állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításával segíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokhoz és a víziközmű-szolgáltatásokhoz kapcsolódó kormányzati célok megvalósítását.

188. § A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

25. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

26. a hulladékgazdálkodásért,

27. a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

Forrás: dontwasteit.hu