Etikai kódex

Etikai kódex

Értelmező rendelkezések:

Együttműködés: jelen Szabályzatban egyaránt jelenti a Ptk-n alapulva létrehozott (szerződéses) ügyleteket, illetve a konszenzuson alapuló egyéb megállapodásokat. Jelenti továbbá az egyoldalú aktussal juttatott adományok elfogadásával létrejött kapcsolatokat is.

Érintett partner (továbbiakban: partner): jelen Szabályzatban egyaránt jelenti a jogi személyiséggel rendelkező és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, intézményeket. Az etikai normákat értelemszerűen alkalmazni kell a természetes személyekkel, illetve a nem állami és állami szervekkel kialakítandó együttműködésben is.

A Szabályzat a gazdálkodó szervezetekkel való együttműködésre külön rendelkezéseket tartalmaz (II. fejezet).

I. Általános alapelvek:

 1. A Humusz Ügyvezető Testülete (ÜT) minden jelen Szabályzat hatálya alá eső döntés előtt határoz arról, hogy a konkrét együttműködés kialakítása/a megállapodás megkötése
  1. összhangban van a Humusz Alapszabályába foglaltakkal,
  2. nem veszélyezteti a Humusz szervezeti függetlenségét,
  3. nem sérti a környezetvédő mozgalom – OT határozatba foglalt – fogyasztó- és környezetpolitikai céljait,
  4. hozzájárulhat a gazdaság ökológiailag orientált átalakításához, a társadalom környezettudatos szemléletformálásához (fenntartható fejlődés).
 2. Az együttműködés kialakítása nem korlátozhatja a Humusz partnerrel szembeni indokolt kritikai fellépését.
 3. A Humusz logót és szellemei termékeit szerzői jog védi - az csak a Humusz által forgalmazott termékeken, reklámanyagokon és kiadványokon jelenhet meg. A logó és a szellemi termékek ettől eltérő célú felhasználásához
  1. A partnernek be kell nyújtania a „Szellemi termékek felhasználása iránti kérelem” c. nyomtatványt, amelyben a partner pontosan leírja a használni kívánt a terméket, a felhasználás célját, időtartamát és módját, továbbá aláírásával elfogadja a Humusz erre vonatkozó szabályzatát. Ez alapján az ÜT döntést hoz a felhasználás támogatásáról, illetve egyéb feltételeiről. 

II. Partnerekkel kapcsolatos különös rendelkezések:

 1. A partnereknek – különösképpen a gazdálkodó szervezetnek - az alábbi általános feltételeknek kell megfelelnie:
  1. Működését jellemzi az Európai Bizottság megfogalmazása szerinti vállalati társadalmi felelősségvállalás azaz, hogy önkéntesen, szociális és környezeti szempontokat érvényesít üzleti tevékenységében és a partnereivel fenntartott kapcsolataiban; a vállalatok termékválasztékában, technológiájában, üzletpolitikájában konkrét eredményeket tud felmutatni a környezettudatos, anyag- és energiatakarékos megoldások választására. A hulladék és a káros anyagok kibocsátásának csökkentésére, ahol lehet, életciklus-elemzéseket végez, nem károsítja a fogyasztói egészségét, támogatja a tudatos vásárláshoz kapcsolódó korrekt, érthető tájékoztatást és a tisztességes verseny eszközeivel él a piacon. Stratégiai célként szerepel nála a természet és a környezet védelme, vagy a menedzsment kinyilvánított szándéka legyen meg a területek iránt.
  2. Tevékenységében kerüli a cégére vagy annak termékeinek környezeti előnyeire való alaptalan hivatkozást (a pusztán marketingeszközként – az értékesítés közvetlen támogatására, a kizárólag a profit közvetlen növelésére – felhasznált zöld kampányokat).
 2. A környezeti és szociális szempontok figyelembevételével folytatott tevékenység minden más partner esetében is elvárás.
 3. A Humusz elvi indíttatásból kizárja az együttműködést az Etikai Kódex 1. sz. mellékletét képező gazdálkodó szervezetekkel.
 1. Az 1., 2. és 3. ponttól való eltérés csak kivételes esetekben és akkor megengedett, ha ahhoz a Humusz küldöttgyűlése egyhangú határozattal előzetesen hozzájárul (kizárólagos hatáskör). 

III. Egyéb (eljárási) szabályok:

 1. Együttműködés előkészítő szakaszában az ÜT beszerzi, és mérlegeli a partnerrel kapcsolatos alapvető információkat (ld. II.1.).
  1. egyoldalú felajánlás (adomány) elfogadásához az ÜT egyhangú szavazata szükséges.
 2. A Ptk-n alapuló szerződések esetében (pl. vállalkozói-alvállalkozói, szakértői-tanácsadói tevékenység) a Humusz által vállalt szolgáltatás értékeként a piaci árak az irányadók.
 3. A megállapodást projektenként külön kell megkötni, pontosan megjelölve az együttműködés okát, tartalmát, feltételeit, kereteit és időtartamát. Különös gondossággal kell megfogalmazni a Humusz által érvényesítendő bontó feltételeket (p1. súlyos, Btk-ba ütköző természet- vagy környezetkárosító magatartás).
 4. Az ÜT által jóváhagyott együttműködés dokumentumát a Humusz nevében a képviseletre jogosultak írhatják alá.
 5. A Humusz a partnernek az együttműködésre való hivatkozást nem – annak reklám célú felhasználását azonban előzetes írásos engedélyéhez köti.
 1. Az együttműködésről és az érvényesítendő feltételekről hozott döntéshez:
  1. a Ptk. alá tartozó szerződések esetében az ÜT egyszerű szótöbbsége,
 1. A megállapodások nyilvánosak, azok megkötéséről a Humusz tagjait tájékoztatja. A megállapodásokat a küldöttgyűlést jogosult felülvizsgálni.
 2. A Humusz minden tagszervezetét és Nulla Hulladék Hálózati tagját arra ösztönzi, hogy készítsen – a Humusz Etikai Kódexével összhangban lévő – saját etikai kódexet.

IV. Egyéb

 1. A fenti Etikai Szabályzatot a Humusz küldöttgyűlése 2011. október 26-án KH- 14/ 2011 határozatszámmal elfogadta, rendelkezései 2011 december 1-től alkalmazandóak. Jelen Szabályzat elfogadásával a 2006. május 22-én elfogadott elfogadott Szabályzat hatályát veszti.
 2. Az Etikai Szabályzatban megfogalmazott normák betartásáért a Humusz mindenkori ÜT tagjai felelősek.
 3. számú Melléklet
 1. A Humusz jogi személyiségű rendes tagjai partnerkapcsolataik alakítása során a Szabályzatban foglalt etikai normák alkalmazásáról saját nevükben, önállóan döntenek, de arról – figyelemmel az Alapszabály IV/5/6/a. pontjában foglalt kizárási rendelkezésre – a Humusz ÜT felé tájékoztatási kötelezettségük van.

 

A tiltólista, amely gazdálkodó szervezetekkel a Humusz nem működik együtt:

 1. hadiipari üzemek és beszállítói,
 2. az atomerőművek és beszállító üzemei,
 3. vegyipari nagyüzemek,
 4. a dohánygyárak,
 5. géntechnológiai módosítással foglalkozó szervezetek és a génmanipulált termékek nagyüzemi felhasználói (kivéve az egészségügyi célú génmódosítást).