Mi határozza meg Budapesten a társasházaknál a kukák számát és ürítési gyakoriságát?

 Az ürítések számát a ház tudja változtatni, egy írásos igénnyel az FKF felé, éppúgy mint a kukák számát. Csak számolni kell melyik az egyszerűbb, a két megoldás közül az egyik mindig járható.

A "26/2013. (IV.18) Főv. Kgy. rendelet a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról" az ide vonatkozó jogszabályhely, a 29. paragrafusban vannak konkrétumok leírva: "(1) Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. (2) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát. minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel állapítja meg az ingatlanhasználó által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlanhasználó igényét is. (3) A vegyes települési hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen lakóterületen heti két alkalom, egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalom. A Közszolgáltatóval kötött egyedi megállapodás a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az ingatlanhasználó indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet. (3a) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjánál történő hulladék ürítésének gyakorisága a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés szerint történik."