Mi határozza meg Budapesten a társasházaknál a kukák számát és ürítési gyakoriságát?

 Az ürítések számát a ház tudja változtatni, egy írásos igénnyel az FKF felé, éppúgy mint a kukák számát. Csak számolni kell melyik az egyszerűbb, a két megoldás közül az egyik mindig járható.

A "61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról" az ide vonatkozó jogszabályhely, a 22. paragrafusban vannak konkrétumok leírva: (4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de háztartási hulladék esetén legkevesebb 3,7 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. (5) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató állapítja meg az ingatlantulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiségre és a gyűjtési/ürítési gyakoriságra tekintettel, figyelemmel az ingatlantulajdonos igényeire is. (6) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága az OTÉK szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen heti két alkalom, egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalom. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az ingatlantulajdonos indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet.