Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Pénzosztás

Biokom
Év: 
1996
Szám: 
Tél
Szerző: 
Bödecs Barnabás

Egyik szemem sír, a másik nevet, amikor arról kell tájékoztatnom az Olvasót, hogy a KukaBúvár elõzõ számában közölt írásom már a megjelenés idõpontjában eléggé elavult volt és azóta sok más forrásból is tájékozódhattak a pénzosztási munka viselt dolgairól. (pl. "Kifizetõdik", HVG 1996. november 9. és "A zöld kassza kliensei", 168 óra 1996. november 19.) Örûlni azért nincs okom, mert a sajtó számára nem a környezet és az erõforrások megóvása, hanem a személyi összefûggéseken való csámcsogás tûnik igazán fontos témának. Nem volt ugyanis olyan lap, amelyik a visszásságokon túlmenõen arról írt volna, miért nincs tulajdonképpen Magyarországon hulladékmegelõzés, miért nem kaphat támogatást az újrahasználati rendszerek mûködtetése. Az sem érdekel senkit hogy nem készûl betétdíjas jogszabály, nincs anyagjelölés a mûanyagoknál, nincs választékbantartási kötelezettség a visszaváltható csomagolásokra, hogy a jelenlegi "ökoszabályozás" éppen csak a kibocsátás szerkezetére és mennyiségére nem hat.

De lássuk a történéseket. 1996. szeptember 20-án kézhez kaptam 1996. augusztus 2-i szakbizottsági ûlésrõl készûlt emlékeztetõt. Az alig több, mint egyoldalas emlékeztetõ utolsó bekezdésében összefoglalóan tárgyalja a napirenden lévõ pályázatok elõminõsítési eljárását, anélkûl, hogy az egyes pályázatokkal kapcsolatos véleményeket és a róluk történt szavazást kûlön-kûlön bemutatná. Egyik mondata így szól: "Az általános bírálati és döntéshozatali szempontok megbeszélése után a szakbizottság az elõterjesztésben rögzített döntéseket hozta." Ez a megállapítás valótlan, mert a birtokomban lévõ elõterjesztés 3 pályázat esetében továbbra is eltér a bizottság döntésétõl. Ezek egyike a Zöld Lánc Rt. pályázata, ahol a szakbizottság "átdolgozásra javasolt" döntést hozott, a tárcaközi elé mégis "versenytárgyalásra javasolt" ment be. Problémámra választ sem levelezés útján, sem a szakbizottsági ûlésen nem kaptam.

A legutóbbi írásban már megemlített Biokom Kft. és a Zöld Lánc Rt., noha a tárcaközi bizottság versenytárgyalásra alkalmasnak minõsítette a pályázatokat, pályázatukat nem csak kiégészítették, hanem új pályázatokat nyújtottak be szeptember közepén.

A Biokom Kft. újonnan benyújtott pályázatában kûlönbontotta az egyes termékdíjakra vonatkozó támogatási igényét. A támogatási igény és a vállalt feladat volumene az elõzõ pályázatban szereplõvel arányos.

Az új pályázatból kikerûlt az elõzõ anyagban koordinátorként szereplõ Waste Kft., amely a támogatás felhasználásának átláthatóságát veszélyeztethette volna, hiszen a pályázatot benyújtóval ellentétben, errõl a társaságról és szerepérõl nem volt információ. A pályázó a megvalósítás garanciájaként konzorciumot hozott létre a lefedett terûleten mûködõ kommunális szolgáltató társaságokból. A pályázó részletes megbontását adta az igényelt összegbõl a beruházási és a mûködtetési résznek, valamint megadta a felhasználás idõbeli ûtemezését is. A pályázó a konzorciális szerzõdésen túlmenõen számos begyûjtõi szándéknyilatkozatot is csatolt pályázatához. A konzorciumban résztvevõk, a gyûjtésbe bekapcsolódók száma és szakmai háttere; á begyûjteni szándékozott mennyiség megalapozottságát alátámasztják. A pályázó elõszerzõdésekkel és szándéknyilatkozatokkal rendelkezik a hasznosítási folyamat tekintetében is. Ezek mennyiségi szempontb�l a begyûjtendõ mennyiséget többségûkben lefedik.

A mûanyag és fém csomagolóeszközök tekintetében több, részben a pályázótól fûggetlen problémát tapasztalhatunk. Míg a hasznosítók túlnyomórésze anyagfajtánkénti és minõségi követelményeket támaszt, addig a begyûjtési és válogatási oldalról ez nyilvánvalóan nehezen lesz biztosítható.

A pályázó a mûanyagok szelektív gyûjtésénél és a válogatómû tervénél nem adott megnyugtató választ arrá a kérdésre, miképpen kívánja biztosítani a szelektíven gyûjtött, szennyezett mûanyag hulladékok környezetre ártalmatlan tisztítását annak érdekében hogy a hasznosítás vállalt aránya tartható legyen.

Így véltem, reális kockázata van annak a nyugati országokban már bekövetkezett tragikus helyzetnek, hogy szelektíven gyûjtött, de hasznosíthatatlan vegyes és szennyezett mûanyaghegyek fognak képzõdni. Véleményemet megerõsítette Muzsai András úr, a Mûanyagipari Szövetség elnöke, aki szerint a lakosságtól begyûjtött mûanyag hulladékok 1,2%-a jut el a hasznosításig Németországban. Ezért szerinte, a nagy kibocsátóktól történõ átvételt kellene inkább megszervezni és támogatni.

A fenntartások hangsúlyozása mellett - tekintve, hogy a pályázat döntõen papír és ûveg begyûjtésre irányul - a szakbizottság tagjai egyhangúlag támogatásra méltónak ítélték az új pályázatot. Ezt a döntést a tárcaközi bizottság is elfogadta. A Biokom Kft., ha a vállalt feltételeket teljesíti, 660 millió forint támogatásra számíthat 1998-ig, melynek a fele visszatérítendõ kamatmentes kölcsön.

 

Zöld lánc

 

A Zöld Lánc Rt. teljesen új pályázatot nyújtott be, mely sem mennyiségi, sem összegszerûsége vonatkozásában nem hasonlítható az elõzõ pályázathoz. Az elõzõ pályázat 65 millió forintos beruházási támogatási igényt, és évi 90.000 t csomagolóeszköz hulladék begyûjtése mellett 127,5 millió Ft/év rendszeres támogatási igényt tartalmazott. Az új pályázat 712 millió forintos beruházási igényt, és évi 275.000 t csomagolóeszköz hulladék begyûjtése mellett 500 millió Ft/év rendszeres támogatási igényt tartalmaz.

A pályázatot a szakbizóttság mind a begyûjtési, mind a hasznosítási oldal tekintetében teljesen megalapozatlannak ítélte.

A begyûjtést a pályázó 63, vasútállomásokon létesítendõ hulladékudvarra kívánja alapozni, számottevõ begyûjtõi háttér nélkûl. PI. a megjelölt 150.000 t/év papír mennyiségre egy 50.000 t/év mennyiségû szándéknyilatkozattal rendelkezett, továbbá 30.000 t/év mennyiséget jelölt meg országos iskolai begyûjtéssel minden szakmai elõkészítés nélkûl. A további 70.000 t tekintetében nincs adat.

A mûanyag, fém és ûveg csomagolóeszközök tekintetében érdemi beszállítót nem jelölt meg.

Hasznosítási vagy átvevõi szerzõdése a begyûjteni szándékozott 275.000 t/év-vel szemben mindössze 80.000 t/év-re volt, azonban ebbõl 35.000 t/év egy másik, szintén sikeres pályázóval kötött elõszerzõdésen alapult. Az illetõ partner ráadásul nem is hasznosító.

Kértem, hogy a pályázatról, mint új pályázatról elõminõsítés keretében tárgyaljon a bizottság. Ez a tárca szerint nem volt lehetséges. A szakbizottság a pályázatot 6:1 (KTM) arányban elutasította. Volt még 5 tartózkodás is, abból eredõen, hogy a KTM képviselõje, látván a vészesen közelgõ elutasítást, felszólította az egybegyûlteket, hogy akik nem látták a részletes pályázatot, csak az elõterjesztést, azok tartózkodjanak. Érdekes, hogy más pályázatoknál ilyen feltétel még soha nem fogalmazódott. meg. A döntés - micsoda pech! - mégis érvényes lett. A szakbizottság tagjai túlzottan érdeklõdõek voltak. "Most boldog?"- jegyezte meg nekem egy KTM-es a döntés után. Nem, ez nem boldogság, ez szakmái minimum, amivel szerencsére a többi bizottsági tag is rendelkezik, mégha a saját pályázataik felett lebegõ pallos miatt szólni kevésbé is mernek.

A szakbizottsági döntés ezúttal sem zavarta a tárcaközi bizottságót. Mivel a tárcaközi bizottságban a kormányoldalon kívûl már csak egy szakmai és egy zöld képviselõ található, a döntés tetszés szerint történhetett. Viszkei György, a CSAOSZ fõtitkára hõsiesen érvelt és kûzdött, s a szavazáskor övé volt az egyetlen ellenszavazat is. A jegyzõkönyv kiemelten jegyzi meg: "A társadalmi szervek képviselõje szintén a pályázat pozitív elbírálását javasolja." A döntés indoklása szerint a tárcaközi bizottság azért nem fogadta el a szakbizottság döntését, mert "a Zöld Lánc Rt. az akkumulátor és gumiabroncs vonatkozásában elnyerte a Programgazdai feladatokat, ellentmondás lenne, ha a rendszerbõl a csomagolóeszköz kimaradna."

A pozitív döntés nyomán a Zöld Lánc Rt. a CsKT-ból 290 millió forint támogatásra számíthat, amelynek a fele visszatérítendõ kamatmentes kölcsön. Csak kiegészítõ információként a másik két pályázatban elnyert támogatási mérték: gumiabroncs 72 millió, akkumulátor 60 millió forint. Ez olyan, mintha a vásáron csak akkor kapnánk meg két ludat, ha veszûnk melléjûk egy beteg disznót is.