Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cigi és pia

Év: 
1996
Szám: 
Nyár
Szerző: 
dr.Kalas György

Tisztelt Miniszter Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvény tervezetének környezetvédõ mozgalmon belüli véleményeztetését a HuMuSz koordinálja.

A május 14-i egyeztetésünkön az ügyben született - és a 1031/1996 (IV.13.) sz, Kormány határozattal elfogadott- szabályozási koncepcióról az alábbi álláspont alakult ki:

A Kormány szabályozási koncepciója túlnyomórészt a jelenlegi jogellenes gyakorlatot szentesíti - ami azt jelzi, hogy a gazdasági lobbi a hatályos jogszabályok következetes és nyílt semmibevételével ki tudta kényszeríteni a neki tetszõ jogi szabályozást. Az ezzel kapcsolatos jogbiztonsági aggályainkat - és azok demoralizáló hatását - már többször jeleztük és továbbra is fenntartjuk. Nem nehéz megjósolni, hogy az elfogadott koncepcióhoz igazodó reklámtevékenység komolytalanná tesz minden dohányzással és alkoholfogyasztással kapcsolatos preventív szándékú egészségmegõrzõ programot. De ugyanígy a miniszterelnök úr - többször hangsúlyozott - azon kinyilatkoztatását is, hogy az új szabályozásban a népegészéségügy szempontjainak kell elsõbbséget kapnia.

A mozgalom szervezetei által korábban külön-külön benyújtott, illetve az ÖKOSZOLGÁLAT útján közös javaslatként elõterjesztett beadványunkban foglaltak fenntartásával az alábbi kérést terjesztjük elõ:

1. Tájékoztatást kérünk arról, hogy a törvény koncepciójának elõterjesztési anyagából az IKM miért mellõzte a 20 társadalmi szervezet által 1996. januárjában benyújtott szabályozási javaslatot? A civil társadalomnak juttatott jelenlegi szerep ismeretében nem voltak illúzióink. A biztató miniszteri viszajelzések és igéretek után azonban joggal várhattuk, hogy a "O" szabályozási változatunk (és az abban kifejtett aggályok) legalább része legyen a kormány elé kerülõ vitaanyagnak.

2. A dohánytermékek reklámjának 1.1. pont harmadik francia bekezdésének megfogalmazása konzerválja a jelenlegi, könnyen kijátszható szabályozást,- hiszen egyértelmû rendelkezés helyett a tiltást ismét csupán a "szokásra ösztönzõ" illetve "pozitív életvitellel kapcsolatos" dohányreklámokra vonatkoztatja. Ezzel várhatóan folytatódik a fenti fogalmak dohány- és reklámipari szakemberek általi sajátos értelmezése és a jogalkalmazók tehetetelenkedése.

3. A koncepció 1.4/a pontja csupán a reklámhordozók közterületen való elhelyezésére vonatkozó szabályozást kapcsolja a törvényhez. A 12/2986 ÉVM. sz. rendelet értelmezésével - városképvédelmi ill. közlekedésbiztonsági okokból - a szabályozás hatálya alá kell vonni a nem közterületen elhelyezett, de közterületrõl észlelhetõ hirdetõberendezéseket is. Szabályozatlansága miatt legalább ilyen problémát jelent továbbá a hirdetõberendezések által a külterületen okozott súlyos vizuális környezetszennyezés is (tájvédelem).

4. Az 1.5. pontban említett "hatékony szankció" feltételezné a szabálysértési bírsághatárok felemelését illetve -tiltott reklámok közlése esetén- a reklámhordozók lebontatási lehetõségét (kötelezettségét).

5. A szabályozási elvekbõl kimaradt, de elkerülhetetlennek tartjuk, hogy a törvény egyértelmûen rendelkezzék a "környezetbarát", "környezetkimélõ" megkülönböztetõ jelzõk hirdetésekben történõ alkalmazhatóságának feltételeirõl (felelõs: a környezetvédelmi miniszter).

6. A koncepcióhoz kapcsolódóan elõ kell készíteni a gazdasági reklámtevékenységet terhelõ járulék bevezetésérõl szóló jogszabályt (felelõs: a pénzügyminiszter). Az így képzõdõ külön alap - más országokhoz hasonlóan - nálunk is fedezetet teremthetne a társadalmi reklámtevékenységek finanszírozására.

Kérjük, hogy a HuMuSz-t - mint érintett érdekképviseleti szervezetet- a törvénytervezet kidolgozásába sziveskedjenek érdemben bevonni (szabályozási koncepció 1. pontja). A tervezet véleményezési határidejének megállapításánál kérjük figyelembe venni a HuMuSz mozgalmon belüli egyeztetési kötelezettségét. Tisztelettel: